جابجایی درختان

خوشبختانه یکی از از مسائلی که در سال های اخیر در بازسازی بافتهای فرسوده و نوسازی ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است ، حفظ درختان قدیمی است . در برخی از پروژه ها ، شاهد طراحی معماری هماهنگ با وضعیت قرارگیری درختان هستیم و در بسیاری از پروژه ها که پراکندگی درختان به گونه ای است که معماری بنا نمی تواند به طور کامل با آن هماهنگ باشد ، نیاز به جابجایی درختان به بخش دیگری از سایت است.