گل و گیاه

گیاهان سبز یکی از مهمترین عوامل در ایجاد فضای سبز و شکل گیری چشم انداز می باشند. درختان ، گل و گیاه با اهداف متفاوتی از جمله سایه اندازی ، محصول دهی و تزیین باغ بکار می رود

گل و گیاه

  • گل و گیاه

    گیاهان سبز یکی از مهمترین عوامل در ایجاد فضای سبز و شکل گیری چشم انداز می باشند. درختان ، گل و گیاه با اهداف متفاوتی از جمله سایه اندازی ، محصول دهی و تزیین باغ بکار می رود