چراغ های سنگی 

این چراغ ها از جنس سنگ تروارتن در 6 مدل تولید و عرضه می گردد.کلیه مراحل طراحی و تولید این چراغ های سنگی، توسط این مجموعه صورت می پذیرد که هر ساله حداقل 1 مدل بر مدل های چراغ های سنگی این مجموعه اضافه می گردد

جهت حفظ حقوق همکاران  چراغ های سنگی که در  مدل  های  دیگر  تولید می گردد توسط این مجموعه  ساخته نخواهد شد


چراغ های سنگی این مجموعه برای اولین بار در سال 1387 تولید گردیده است و هر گونه تولید این مدلها توسط سایرین ، کپی برداری از این مجموعه خواهد بود.