میز و صندلی باغی


میز و صندلی باغی

 • مدل : CD6403

  مدل : CD6403
  صندلی 6 عدد : 89*68*68
  میز : 75*100*200

 • مدل : CD6402

  مدل : CD6402
  صندلی 6 عدد : 92.5*50*54
  میز : 75*91*150.5

 • مدل : CD2403

  مدل : CD2403
  صندلی : 2 عدد

  میز : 1 عدد

 • مدل : CD2402

  مدل : CD2402
  صندلی : 2 عدد

  میز : 1 عدد

 • مدل : CD4413

  مدل : CD4413
  صندلی 4عدد : 88*58*57
  میز : 1 عدد

 • مدل : CD4412

  مدل : CD4412
  صندلی 4عدد : 86*63*62
  میز : 1عدد

 • مدل : CD4411

  مدل : CD4411
  صندلی 4عدد : 88*58*57

  میز : 1عدد

 • مدل : CD4417

  مدل : CD4417
  صندلی 4عدد : 88*63*62
  میز : 72*80*80

 • مدل : CD4408

  مدل : CD4408
  صندلی 4 عدد :76*65*66
  میز : 72*106*106

 • مدل : CD4407

  مدل : CD4407
  صندلی 4 عدد : 80*57*67
  میز : 72*106*106

 • مدل : CD4406

  مدل : CD4406

  میز و صندلی 4 نفره


    ابعاد صندلی: 89*56*63
    ابعاد میز : 72*90*90

 • مدل : CD4418

  مدل : CD4418

  میز و صندلی 4 نفره

  ابعاد صندلی : 80*66*64
    ابعاد میز : 72*96*150

 • مدل : CD4404

  مدل : CD4404
  صندلی 4 عدد : 82*55*65
  میز : 72*90*90

 • مدل : CD4402

  مدل : CD4402
  صندلی 4 عدد : 92*63*60
  میز : 72*90*90