انتخاب سبک جهت احداث باغ و ایجاد فضای سبز تصمیم مهم قبل از شروع پروژه ی چشم انداز جدید انتخاب سبک کاشت است ، که به بهترین وجه منطبق بر نگاه و وحدت بین خانه و باغ به سبکهای متفاوتی تقسیم می شود:  
planting design طراحی کاشت ، هنر ترکیب گیاهان برای ایجاد یک منظره طبیعی است. برای طراحی یک باغ عواملی شامل : هموار بودن ،تغییرات سطح زمین در اثر عوامل طبیعی ،ویژگی آب و هوایی و طراحی سازه های عمودی و افقی بستگی دارد.