توپیاری/ Topiary توپیاری هنر هرس کردن بوته ها یا درختان به شکل های تزیینی است. توپیاری یکی از سبک های تخصصی در باغبانی است که در آن از گیاهان خاص همیشه سبزی که دارای برگهای ریز و فرم متراکمی هستند، استفاده و به صورت شکلهای هندسی و خیالی فرم داده می شود. این فرم توپیاری که ما امروزه با آن آشنا هستیم، ریشه در رم باستان دارد. کلمه توپیاری از کلمه ی لاتین 'topiarius'که برای باغبانی تزیینی استفاده می شده، آمده است. توپیاری در طی دوره های مختلف مورد توجه و همچنین بی توجه ای قرار گرفت، که در اینجا…
هنر محیطی(land art/earth art) یک جنبش هنری است که در آن لنداسکیپ و کارهای هنری به طور جدایی ناپذیری با هم در ارتباط اند. این هنر در دل طبیعت و با استفاده از مصالح طبیعی همچون خاک، صخره، برگ، آب و ... خلق می شود. این مجسمه های هنری در لنداسکیپ جانماییی نمی شوند بلکه این لنداسکیپ است که این هنر را ایجاد می کند. این نوع هنر اغلب در فضای باز و به دور از محیط های شهری خلق و رها می شود تا همراه با تغییرات طیبعت، مورد فرسایش و تغییر قرار گیرد. بنابراین این آثار هنری بعد…