گل نیل زینتی Indigo Plant

نیل زینتی : Indigo Plant
نام علمی : INDIGOFERA DECORA
نور محیط :  آفتاب کامل ، نیم سایه .    
آبیاری :  هفته ای یکبار منظم و عمیق      
خاک مناسب : خاک باغچه زهکشی شده .

گل دهی : اواسط بهار تا تابستان ترکیبی از رنگهای صورتی روشن و سفید