گیاه یوکا Yucca

یوکا : Yucca
نام علمی : YUCCA GUATEMALENSIS
نور محیط :  آفتاب کامل    
آبیاری :   متوسط به سرما حساس      
خاک مناسب : خاک باغچه زهکشی شده .

برگهای بزرگ و کشیده و خنجری نوک تیز به رنگ سبز

ساقه گل دهنده هر چند سال یکبار دیده می شود و گلهای سفید و کرمی به تعداد زیاد به شکل زنگوله ای کوچک و واژگون