گیاه بداغ Viburnum SPP

بداغ : Viburnum SPP
نام علمی : VIBURNUM OPULUS
نور محیط :  آفتاب کامل    
آبیاری :   بطور منظم و متوسط      
خاک مناسب : خاک باغچه .

درختچه خزان پذیر با تاج کروی و شاخه های خاکستری روشن نسبتا" صاف

پوست تنه قهوه ای روشن

برگ نسبتا" پهن و دندانه دار

گل های سفید رنگ به تعداد زیاد در کنار هم در اواسط بهار