گیاه سیکاس Sago Palm

سیکاس : Sago Palm
نام علمی : CYCAS REVOLUTA
نور محیط :  گرم و مرطوب    
آبیاری :  زیاد و منظم      
خاک مناسب : خاک قوی که مخلوط ماسه ، رس و خاک برگ پوسیده .

گیاهی متقارن با برگهای براق و سبز تیره که روی تنه ضخیم و معمولا" پرزدار قرار می گیرد.

گیاه کند رشد و گاهی تنه می تواند چندین بار منشعب شود و در نتیجه تولید چند سربرگ کنند.