گیاه پیچ اناری Trumpet Vine

پیچ اناری : Trumpet Vine
نام علمی : CAMPSIS GRANDIFLORA SCHUN
نور محیط :  آفتاب کامل    
آبیاری :  متوسط      
خاک مناسب : خاک حاصلخیز.

برگ کامل چرمی مرکب از 9-7 برگچه تخم مرغی ، دندانه دار و براق با رگبرگهای زبر

گلها شیپوری شکل با 5 گلبرگ گرد در تمام تابستان با رنگ قرمز مایل به نارنجی