گیاه پر Eurasian Smoketree

درخت پر : Eurasian Smoketree
نام علمی : COTINUS COGGYGRIA
نور محیط :  آفتاب کامل   
آبیاری :  بعد از خشک شدن سطح خاک      
خاک مناسب : خاک باغچه زهکشی شده.

درختچه متراکم و گسترده دارای شاخه های ظریف متعدد و افراشته در هنگام بلوغ کاسه ای متراکم

برگ ها ساده و متناوب به رنگ سبز درخشان قبل از ریزش به رنگ نارنجی و قرمز آتشین

گل ها کوجک مایل به زرد بر روی خوشه های پانیکولی انتهایی منشعب که در اردیبهشت و خرداد شکوفا می شوند.