گیاه پروانه Goldenchain Tree

درخت پروانه : Goldenchain Tree
نام علمی : LABURNUM X WATERERI
نور محیط :  آفتاب کامل در نواحی گرم نیمه سایه  
آبیاری :  بعد از خشک شدن سطح خاک      
خاک مناسب : خاک آهکی زهکشی شده.

درختچه با تاج تنک و شاخه های نامنظم و افراشته .

پوست تنه سبز زیتونی و ساقه ها به رنگ سبز خاکستری

برگ متناوب با سه برگچه کامل خاکستری - سبز در انتهای دمبرگ طویل قرار گرفته و سطح زیرین آنها در جوانی پرزهای نرم دارد.

گل ها زرد روشن به شکل خوشه آراسته و آویخته در اردیبهشت و خرداد

میوه نیام قهوه ای رنگ در پاییز که روی درخت باقی می ماند.