گیاه کنف Hemp Carrion

کنف ابلق : Hemp Carrion
نام علمی : PHORMIUM TENAX
نور محیط :  آفتاب کامل  
آبیاری :  بعد از خشک شدن سطح خاک      
خاک مناسب : خاک باغچه به همراه پیت ماس.

گیاهی با برگهای سبز رنگ و یا قرمز ارغوانی به شکل کشیده و شمشیری مانند بوده و دارای نوک تیزی می باشد.