گیاه اکالیپتوس Red Gum

اکالیپتوس : Red Gum
نام علمی : EUCALYPTUS CAMALDULENSISDEHN
نور محیط :  آفتاب کامل  
آبیاری :  زیاد      
خاک مناسب : خاک نسبتا" آهکی و ماسه ای ، به شوری خاک حساس.

گیاه همیشه سبز ، برگهای جوان به شکل قلب ، متقابل و افقی ولی برگهای مسن متناوب هستند و داسی شکل اغلب برنگ سبز مایل به کبود و کمی مومی است

پوست تنه قهوه ای مایل به زرد

حساس به سرما