گیاه اقاقیا Black Locust

اقاقیا : Black Locust
نام علمی : ROBINIA PSEUDOACACIA
نور محیط :  آفتاب کامل 
آبیاری :  متوسط ، مقاوم به خشکی      
خاک مناسب : خاک لومی ، آهکی یا شنی زهکشی شده.

پوست تنه خاکستری تیره خشن و ترک خورده و دارای برجستگی که با تاجی با فرم باز کروی نامنظم و شاخه های افراشته به سمت بالا

برگ ها مرکب و متناوب که هنگام باز شدن سبز -زرد و در پاییز به رنگ سبز تیره در می آیند.

گل دهی در اردیبهشت و خرداد بسیار معطر پروانه آسا به رنگ سفید 

میوه نیام لوبیای شکل قهوه ای مایل به قرمز در پاییز و زمستان می رسد.