گل کوکب کوهی Orange ConeFlower

کوکب کوهی : Orange ConeFlower
نام علمی : RUDBECKIA FULGIDA
نور محیط :  زیاد
آبیاری :  کمی خشک      
خاک مناسب :  خاک لومی خوب زهکشی شده با PH=5.5-7.5.

 ساقه پرزدار به رنگ سبز تیره

برگها سبز تیره - پراکنده - تقریبا" پرزدار ساده و با حاشیه دندانه دار سطح فوقانی برگ معمولا" بدون کرک یا با موهای ریز و زبر است.