دو نفره

جنس : RATTAN

اندازه صندلی :68*76*76

اندازه میز : 60*50*50

مبلمان باغی