مبلمان ال

209*80*82 :اندازه مبل بزرگ

81*81*35 : اندازه میز

اندازه مبل کوچک : 82*80*167

مبلمان باغی