اره زنجیری مدل : 937

اره زنجیری مدل : 937
قدرت موتور :HP 2.2
ظرفیت موتور : 35 CM3
طول زنجیر : 41 CM
وزن : 4 KG