ساخت آتشدان

به فضایی اتلاق میشود که برای بر پایی آتش در میان یک جمع دوستانه از آن استفاده می شود . این فضا معمولا در وسط فضای نشیمن در باغ ایجاد می گردد.

برای بازدید از نمونه های انجام شده و مشاوره  ، با هماهنگی قبلی به دفتر مرکزی مراجعه فرمایید