نظارت بر پروژه های فضای سبز و محوطه سازی

این مجموعه آمادگی پذیرش پروژه های گوناگون را بصورت مدیریت پیمان دارد.
• مدیریت پیمان: در این نوع همکاری ، کلیه مسئولیت های فنی ، اجرایی ، مالی ، تدارکات ، نظارت و... بر عهده مجموعه (مدیر پیمان) قرار میگیرد و با ارائه صورت وضعیت پیشرفت کارها و امور مالی به کار فرما ، ایشان را به عنوان ناظر کل امور ، یاری می نماید.