مشاوره محوطه سازی و فضای سبز

متفاوت بودن نوع عملیات محوطه سازی و فضای سبز نسبت به سایر عملیات عمرانی ساختمان و حضور اولین اعضای ثابت زنده در ساختمان ( گیاهان) باعث می شود کارفرمایان با مشکل جدیدی از عملیات اجرایی در ساختمان مواجه شوند، به همین دلیل معمولا نیاز به اخذ اطلاعات در این زمینه ، آنها را نیازمند یک مشاوره صحیح می سازد.

مجموعه خانه باغ آماده هرگونه خدمات مشاوره ای در این خصوص به کارفرمایان محترم می باشد.


مشاوره در خصوص محوطه سازی در دو بخش صورت می پذیرد.
 

الف. مشاوره اولیه که شامل ارایه اطلاعات در خصوص نحوه محاسبات هزینه ها ، مراحل کار ، نحوه قراردادو مواردی که کارفرمارا در تصمیم گیری برای اجرای محوطه مورد نظر یاری می دهد.
 

ب. در برخی پروژه ها کار فرمایان مهندسان یا مالکینی هستند که تمایل دارند اجرای عملیات محوطه سازی را با مدیریت خود انجام دهند ولی در اجرای قسمتی از عملیات نیاز به اطلاعات تخصصی دارند،در این موارد می توانند از مشاوره مهندسین این مجموعه برای تسهیل اجرای عملیات بهره ببرند.