تولیدات

این چراغ ها از جنس سنگ تروارتن در 6 مدل تولید و عرضه میگردد.کلیه مراحل طراحی و تولید این چراغ های سنگی، توسط پرسنل این مجموعه صورت می پذیرد که هر ساله حداقل 1 مدل بر مدل های چراغ های سنگی این مجموعه اضافه می گردد.